Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Треска за еврофондове

Новите програми за европейско финансиране събират рекорден брой заявки от бизнеса, като заделените еврофондове за някои схеми изглежда ще бъдат надхвърлени още при първия прием на документи. Такъв случай е схемата „Ново работно място“, по която са постъпили около 1700 проекта до 14 септември по данни от Агенцията по заетостта. Като се има предвид минималната стойност на проект (50 000 лв.) предполага, че ще бъде одобрени по-малко от половината предложения. Предишната схема – „Активни“, събра 195 предложения, въпреки че бе в разгара на лятото. И в двата случая проектите още не са отворени и не е започнало разглеждането им, така че не се знае общата им стойност.

Особено драматичен е напливът на кандидати за европейско финансиране в земеделието, където свръхконкуренцията ражда напрежение. По-късно днес се очаква информация за кандидатите по мярка 121, която бе обявена с много кратък срок на кандидатстване и събра много голям интерес.

От Националното обединение на младите фермери в България настояха в писмо до премиера Бойко Борисов за преразглеждане на критериите за оценка на проектите за стартова помощ на млади земеделци по подмярка 6.1 от новата програма 2014-2020 г. Според тях изискванията умишлено са изкривени, в резултат на което липсва равен старт и лоялна конкуренция при подбора, съобщи сайтът farmer.bg. Те се оплакват от изискванията за минимален производствен обем на земеделско стопанство, от необходимостта да назначават хора със земеделско образование и т.н.
Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” е по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. и ДФ „Земеделие“ тъкмо приключи предварителната оценка. От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 2 632 проекта с общ размер на финансовата помощ 128 691 640 лв., на последващо разглеждане подлежат общо 1 680 броя, които съставляват 120% от бюджета на подмярката, определен през юни. Ще се разглеждат само проекти, получили минимален брой точки, което стана повод за оплакването на фермерското обединение.

Подобен наплив имаше и за проектите в мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” (мярка 121) от ПРСР 2014-2020 г. До разглеждане бяха допуснати 730 проекта с размер на заявените разходи над 589 млн. лева. Заявената субсидия е от 380 млн. лева, което е 130% от бюджета, определен за тази мярка.

За мащаб е нужно да се посочи, че инвестициите в селското стопанство през миналата година, са в размер на 1.4 млрд. лева. Така една-единствена мярка на ОПРСР е на стойност една трета от всички разходи за дълготрайни активи в сектора.

Първият етап на прием за документи от програмата за бизнеса – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 събра 844 предложения. Те са подадени от т. нар. ниско- и средно нискотехнологични промишлени производства, сред които са производство на текстил, облекло, дървен материал и мебели, изделия от хартия и картон, метали и метални изделия, печатна дейност, каучук и пластмаси, хранителни продукти и напитки.

Общият размер на заявените разходи по подадените проекти е 725 млн. лева, като от тях 435.7 млн. лева е размерът на заявената безвъзмездна помощ. Така бюджетът на програмата бе надхвърлен още при първата група предприятия, а срокът за хай тек заявки още не е изтекъл (виж нататък).

opr4rНа фона на силния интерес от бизнеса прави впечатление, че голяма част от отворените схеми са предназначени директно за усвояване в рамките на администрацията. Така например, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ освен двете схеми, от които може да се възползват работодатели, са отворени още осем схеми за директно предоставяне на безвъзмездна помощ. Това се схеми с предварително известен бенефициент, най-често самата Агенция за заетостта. Съотношението между проекти, по които могат да кандидатстват работодатели и проекти, предназначени за държавни и общински структури е 66 млн. лева за бизнеса спрямо 367 млн. лева за бюрократично усвояване. Самите проекти, насочени към бизнеса по тази програма, също са силно обременени с бюрокрация. Сред проектите има и явно дублиране на основната дейност на министерството – политика на пазара на труда.

Държавни и общински структури са получатели на еврофондове и по „Регионално развитие“, „Околна среда“ и „Транспорт“. Това е обяснимо, тъй като по тези програми се финансират големите инфраструктурни проекти. Публикуваме обобщена информация за отворените мерки, които са в интерес на бизнеса.

Еврофондове – последни схеми

Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1/ Дейности за подобряване на производствените процеси
2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги
3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта се определя в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и може да бъде в рамките на от 100 000 лв. за микро предприятия до 1 000 000 лв. за средни предприятия.

Бюджет – 293 374 500 лева (150 млн. лева)
Краен срок за прием на документи:
– 8 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
– 8 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства, и
– 9 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

„Ново работно място“

Схемата финансира разкриване на нови работни места, като се покриват и разходи за обзавеждане и обучения.

Безвъзмездната финансова помощ е 100% за микро, малки и средни предприятия и 80% за големи предприятия. Размерът на проектите е от 50 000 до 391 166 лева.

По програмата се финансира наемане на безработни и/или неактивни лица за срок от 12 месеца и осигурява средствата за работна заплата и осигуровки на минималния осигурителен доход за съответната длъжност, на която е назначено лицето. Разкритите бройки следва да водят до нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните дванадесет месеца (изключват се места, овакантени след пенсиониране). Работодателят се задължава да запази половината от наетите лица за срок от една година след приключването на проекта.

Новоназначените имат достъп до професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен и/или обучение по ключови компетентности „Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност”.
Обученията се извършват от обучаваща организация и са предвидени само за новонаетите лица, като едно лице може да бъде включено в едно обучение по професионална квалификация и едно обучение по ключови компетентности. В тях не могат да бъдат включвани други служители на фирмата.

По програмата се финансира също работно облекло и оборудване на новосъздадените работни места, включващо обзавеждане, стопански инвентар, софтуер и др. Допустимо е едно работно място да се ползва от повече от едно лице. За оборудване може да се заделят до 30% от стойността на проекта.
Програмата финансира също така разходи за наставници, застраховки на придобитото оборудване, трудова медицина и др.

Краен срок за прием на документи – 15.09.2015, 19.11.2015 и 05.02.2016 г.
Бюджет – 40 млн. лв.

121 „Модернизация на земеделските стопанства“ на ОПРР

Държавен фонд „Земеделие“ съобщи буквално преди дни, че от 7 до 12 септември отваря прием на заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Приемът ще включва проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника.

Определеният бюджет за прием по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който ще могат да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер на разходите по проект не може да надвишава 500 000 евро.

Краен срок за прием на документи – 12.09.2015
Бюджет – 50 млн. лв.

Предстоящо

Подмярка 4.2 „Преработка на селскостопанска продукция“ на ПРСР (бивша 123)
Все още не е обявена.
Според индикативния график приемът трябваше да започне от 1 октомври, но според farmer.bg срокът се отлага за ноември. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 хиляди евро, а максималният размер за един кандидат е левовата равностойност на 3 милиона. евро, за колективни инвестиции – 5 милиона лева. Субсидиите ще се изплащат освен на микропредприятия, също и на малки, средни и големи мандри, месо- и консервни предприятия, като размерът на подпомагане за големите ще бъде 40% вместо 50% от стойността на проектите. По тязи мярка могат да кандидатстват още земеделски стопани с размер на стопанствата, превишаващи 8 хил. евро стандартен производствен обем.

„Подкрепа за иновации в предприятията“
Все още не е обявена
Безвъзмездната помощ е 25% – 85% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност, а размерът на проект – от 100 хил. лв. до 1.5 млн. лева.
Бюджет – 50 млн. евро

„Енергийна ефективност в периферните райони“ по ОПРР
Финансират се мерки за повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор. Конкретни бенефициенти са 28 общини на малки градове – опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. По процедурата ще се подкрепя изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност за постигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор и в обществените сгради – административни сгради на държавната и общинската администрация и в общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура.
Бюджет -207 млн. лева.
Краен срок за прием на документи – 31.05.2016 г.
До 15 март 2016 г. бенефициентът е длъжен да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на конкретния бенефициент по настоящата процедура.

„Наука и образование“
МОН публикува на 14 септември индикативния график по различните мерки на програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Първият прием на документи по мерките за Центрове за върхови постижения (научни институти, консорзиуми, клъстери), Центрове за компетентност (предприятия и научни организации, консорциуми, клъстери), Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение (работодателски организации) ще започне през февруари 2016 г. Бюджетът на първата мярка е 200 млн. лева, а на втората – 150 млн. лева. Също през февруари и март ще започне прием на документи и по други мерки, насочени към подготовката на предодаватели, учебните практики, обучение на възрастните хора.
Министерството провежда през септември информационна кампания за следните две операции:
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“;
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.


Read more: http://economix.bg/evrofondove-progami-2015#ixzz3oLMzh8ky

Created by: noavis