Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентноспособни и основани на занания аквакултури” на ПМДР

 Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  18 872 000 лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

 

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 10.06.2016 (включително) на следната електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo-2014-2020-g/item/15145-obshtestveno-obsazhdane-na-dokumentatziya-po-protzedura-za-podbor-na-proekti-po-myarka-2-2-produktivni-investitzii-v-akvakulturite-20-05-2016

Created by: noavis