Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Резултати по процедура Ново работно място-срок 2

Обявиха резултатите от извършена оценка и класиране на проектите, подадени в рамките на втория краен срок по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.
Поради липсата на свободен финансов ресурс по процедурата, всички проектни предложения, които отговарят на критериите за финансиране са включени в списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране.
На 29.09.2016 г. на свое извънредно заседание, членовете на Комитета за наблюдение на ОП РЧР ще вземат решение относно възможността за отпускане на допълнителен финансов ресурс към процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” с оглед постигането на заложените в Рамката за изпълнение на Оперативната програма индикатори.

Решението може да свалите от тук .

Created by: noavis