Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях и Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране. 

От подадените общо 608 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са 239 предложения, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 58 661 815,76 лв.

4 проекта, подготвени от EU Consult са одобрени за финансиране и два са първи резерви, като се надяваме и те да успеят да достигнат до финансиране.

Пожелаваме на клинетите си леко и безпроблемно изпълнение и постигане на силен позитивен ефект върху дейността от реализация на проектите!

Created by: noavis