Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Прием на проекти по една от прекратените процедури по ОП Развитие на човешките ресурси

На 28.07.2017 г. беше официално обявена за прием на проекти процедура:

BG05M9OP001-1.023 "Подкрепа за предприемачество"

Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 000 000 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/
Краен срок за представяне на проектното предложение е 02.10.2017 г. 17:30 часа.
За повече информация  относно условията на програмата: ТУК

Created by: noavis