Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Първа пресконференция по проект на ИЮ Консулт

На 28.08.2018г. (вторник), в 16:00 часа, в офиса на ИЮ Консулт ООД на адрес: София 1113, ул. Фредерик Жолио Кюри №2А, ет. 3, ап. 6 се организира пресконференция на тема: Въвеждане на социални иновации в ИЮ Консулт ООД“

На пресконференцията ще се предостави подробна информация за одобрения проект BG05M9OP001-4.001-0185-C01, наименование: Европейско партньорство за заетост и растеж по процедура BG05M9OP001-4.001 - "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" по ОП Развитие на човешките ресурси на стойност: 190 300.00 лв., от които 180 785.00 лв. европейско и 9 515.00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, от 01.11.2017 до 01.11.2018 г. Общата цел на проекта е  е транснационалното сътрудничество между партньори от 2 страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации за добра професионална реализация, чрез насърчаване на предприемачество сред младите хора. В резултат на проекта ще реализираме съществен принос за подпомагане предприемаческата активност сред младите хора, за реализиране на успешни бизнес модели като средство за намаляване на безработицата сред младежите и бедността и създаване на допълнителна заетост.

С предвидените дейности по проекта планираме да идентифицираме 20 представители на целевата група с акцент върху младежи, които да преминат пилотно през адаптираните по проекта 2 иновативни практики, което да им помогне за достойна професионална реализация и да отговори на духа и разбиранията на тяхното поколение като лицата ще могат да се обучат и да работят под наблюдение и със съдействието на опитни ръководители с придобиване на практически опит.

Пресконференцията ще се води от Управителя – Деница Николова

 

Created by: noavis