Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ”ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

В изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/., Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“ се реализира в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и има за цел създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение.

В съответствие с Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура, одобрена от МОН, в рамките на процедурата ще бъдат подкрепени приоритизирани професионални училища от национално и регионално значение в два компонента, с направления: „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ и „Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“.

Конкретни бенефициенти по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са МОН и общини съгласно приоритизиран списък, посочени в т.4.4.1 Допустими кандидати от проекта на Насоките за кандидатстване.

Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ възлиза на 166,4 млн.лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектни предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 12.12.2015 г. (включително) на следната електронна поща:oprd@mrrb.government.bg

Created by: noavis