Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

От 08.07.2016 г. е в сила ПМС № 161/ 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между УО на програмите и МИГ

От 08.07.2016 г. е в сила ПМС № 161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г.

С постановлението се определят условията и редът за осъществяване на координация между управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС), Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) и местните инициативни групи (МИГ), и местните инициативни рибарски групи (МИРГ) във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) за периода 2014-2020 г.

Координацията се осъществява във връзка с разработването, подбора на проекти и изпълнението на стратегии за ВОМР, подкрепени по повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Може да разгледате ПМС № 161/ 4 юли 2016 г. от ТУК

Created by: noavis