Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Стартира приемането на заявления по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Програмата за морско дело и рибарство

Сред допустимите дейности са и инвестиции, които водят до по-малко потребление на вода, намаляват употребата на химикали и антибиотици и насърчават използването на възобновяеми източници на енергия. Дава се възможност и за диверсификация на доходите на стопанствата чрез развиване на допълнителни дейности, като повишаване на знанията в областта на аквакултурите и опазването на околната среда.

ПМДР може да финансира до 50% от стойността на проекта, като  минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект не може да е по-малък от 3 000 лв., а максималният не трябва да е повече от 49 000 лв.

Настоящият прием е само за сектор „Малки проекти“, тъй като целевите групи за подпомагане в областта на аквакултурите са различни. С оглед намаляване на административната тежест за бенефициентите приемът по мярка 2.2 е разделен на две процедури – една за сектор „Малки проекти” и друга за сектор „Рециркулационни системи“  и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства”. Подобно разделение се налага до определяне на приоритетните за страната ни видове, които имат добра пазарна перспектива.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван и на www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на заявления е 25.10.2016 г.

Created by: noavis