Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за 2016 г.

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/ 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) публикува за предварително обсъждане проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП)  за 2016 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 12 октомври 2015 г.

Created by: noavis