Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОПИК

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. 

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. 

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 20.10.2017 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

 

Created by: noavis