Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

ПРОЕКТЪТ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 Г. E ПУБЛИКУВАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 7, ал. 3 от Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020  г. (ОПРЧР) публикува  за предварително обсъжданепроект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР.

Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2016 г. на ОПРЧР  могат да бъдат представени в срок до 16 октомври 2015 г. на електронен адрес: igrp2016@mlsp.government.bg

Created by: noavis