Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА НА ИГРП НА ОПДУ ЗА 2016 Г.

 Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" е в процес на разработване на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г. Във връзка с това, можете да ни изпратите предложения и/или проектни идеи, които да допринесат за определяне на приоритетни за изпълнението на програмата процедури, подходящи за включване в ИГРП за 2016 г.

Моля, изпращайте Вашите предложения в срок до 10.09.2015 г. на електронен адрес: opgg-pc@government.bg, като за целта използвате приложения образец .

Следва да имате предвид, че съгласно чл. 7, ал. 3 на ПМС № 107/10.05.2014 г. проектът на ИГРП за 2016 г. ще бъде публикуван до 15.09.2015 г. на единния информационен порталwww.eufunds.bg за предварително обсъждане.

Created by: noavis