Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА 2016 Г. E ПУБЛИКУВАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Съгласно чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. е публикуван за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) за 2016 г. 

Коментари и предложения по проекта на ИГРП 2016 по ОПДУ можете да изпращате най-късно до 15 октомври 2015 г. (четвъртък) на електронен адрес: opgg-pc@government.bg

Created by: noavis