Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Добри и безопасни условия на труд” на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на обучение по управление и отчитане на договорите.
УО на ОПРЧР кани всички бенефициенти, които имат сключени договори или им предстои сключване, да вземат участие в специализираното обучение, което ще се проведе на 26 юни 2017 г. в Зала „Рубин“ на Рамада София Хотел, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 131.
С цел доброто планиране на събитието, моля да потвърдите участие до 13 юни 2017 г. на e-mail pangelova@mlsp.government.bg.

Програма на обученията в различни градове можете да намерите на адрес: http://esf.bg/obuchenie-za-beneficienti-po-izplnenie-na-dogovori-za-predostavjane-na-bfp-po-procedura-dobri-i-bezopasni-uslovija-na-trud/ 

Created by: noavis