Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

УО на ОПИК публикува указания относно предварителното изпълнение на дейности преди сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ

Актуализацията е извършена в резултат на промени в нормативната уредба, включително влизането в сила на Постановление № 160/01.07.2016 г. на Министерски съвет за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ. бр. 52 от 08 Юли 2016 г.).

Следва да се има изрично предвид, че по отношение на всички процедури за определяне на изпълнители, които вече са обявени и се провеждат в съответствие с реда и условията на Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г., се прилагат изискванията на Ръководство за изпълнение на договори, одобрено със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПИК (актуализирано със Заповед № РД-16-28/15.01.2016 г. и изменено със заповеди № № РД-16-200/10.03.2016 г. и РД-16-408/05.05.2016 г.).

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, може да намерите тук.


 

Created by: noavis