Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Управляващият орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” публикува общ резервен списък по двата приема по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”

Финансирането на проектните предложения от общия резервен списък се извършва в низходящ ред, съобразно получената крайна обща оценка, до изчерпване на наличния финансов ресурс.

Проектните предложения, получили еднаква обща крайна оценка и на които са присъдени еднакъв брой точки по показателите, определящи реда за класиране, ще бъдат финансирани заедно. В случай, че свободният финансов ресурс не е достатъчен за финансирането на тези проектни предложения, то нито едно от тях няма да бъде включено в решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до освобождаването на необходимия финансов ресурс.

Списъкът може да свалите от тук.

 

Created by: noavis