Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

МЗХ публикува Индикативна програма по Програма за развитие на селските райони за 2017г.

Програмата може да намерите на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 26 октомври 2016 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg

Какво може дa очаква през 2017г.:

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" м. Януари - Февруари 2017 г.

Кой може да кандиадтсва: Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем

Общия бюджет: 12 500 000 евро, сума за финансиране: 1 250 евро ÷ 25 000 евро;  интензитет на помощта до 80%;

Какво ще се финансира:

-        Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;

-        Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;

-        Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ м. Февруари - Март 2017 г.

Кой може да кандиадтсва: Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9; ЕТ и ЮЛ, различни от посочените.

Общия бюджет: 85 000 000 евро, сума за финансиране:  15 000 евро ÷ 3 000 000; интензитет на помощта до 50%

Какво ще се финансира:

-       изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга;

-       закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;

-       закупуване на земя; сгради; специализирани транспортни средства; софтуер;

-       изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата

-       материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза

-       разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

-       за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" м. Юли – Юли 2017 г.

Кой може да кандиадтсва: Земеделски стопани – физически лица,еднолични търговци, ЕООД      

Общия бюджет: 41 500 000 евро; с фиксирана сума за финансиране:  25 000 евро;

Какво ще се финансира: Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ м. Ноември- Ноември 2017 г.

Кой може да кандиадтсва: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Общия бюджет: 50 200 000 евро; сума за финансиране: 10 000 евро÷ 200 000 евро, интензитет на помощта 75%

Какво ще се финансира: Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони.

 

Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ м. Септември - Септември 2017 г.

Кой може да кандиадтсва: Общини, ЮЛНЦ, ВиК оператори, читалища;

Общия бюджет: 159 000 000 евро - в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.; сума за финансиране: 200 000 евро ÷ 3 000 000 евро; интензитет на помощта до 100%.

Какво ще се финансира:

-       Изграждане, включително отпускане на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;

-       Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

-       Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

-       Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ м. Октомври - Октомври 2017 г.

Кой може да кандиадтсва: Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;  Общини, собственици на горски територии;  Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;  МСП; Горски стопани, доставчици на услуги.

Общия бюджет: 9 000 000 евро, сума за финансиране: 5 000 евро÷ 500 000 евро, интензитет на помощта до 50%.

Какво ще се финансира:

-       инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

-       закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

-       закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

-       инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

-       закупуване на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

-       закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта.

-       Общи разходи - предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;

-       разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;

-       разходи за закупуване на софтуер;

-       ноу-хау, придобиване на патенти, права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки.

Created by: noavis