Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

До 18 декември ще се приемат проекти за преработка на агропродукти

От 30 ноември до 18 декември 2015 г. ще продължи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  Определеният за приема бюджет е 100 млн. евро, съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Подмярката има за цел да се повиши икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятията от хранително-преработвателната промишленост.

Приоритет ще имат предложенията на чувствителни сектори: животновъдство, плодове и зеленчуци, както и проектите от Северозападна България.

Като изискване е заложено минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният - 3 000 000 евро. Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта, пише в Наредба № 20 за прилагането на подмярката. 

В рамките на този прием не са допустими за подпомагане разходи за интегрирани проекти и за проекти за колективни инвестиции, с изключение на разходи за колективни инвестиции, представени от признати групи на производители.

 

Created by: noavis