Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Проект „Красива България” при МТСП провежда кампания за набиране на кандидати за участие през 2016 г.

Проект „Красива България” при Министерство на труда и социалната политика провежда кампания за набиране на кандидати за участие през 2016 г. в периода 17.11.2015 г. – 18.01.2016 г. включително. В този период, всеки работен ден, между 9:00 ч. и 17.30 ч., кандидатите могат да подават в регионалните звена на Проект „Красива България” своите проекто-предложения по следните три мерки:

1. Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”;

2. Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”;

3. Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.

Допустими кандидати в кампанията са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

За да бъдат допустими в кампанията, проекто-предложенията следва да са за извършване на строително-ремонтни/монтажни работи (СМР/СРР) на сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на: администрацията; културата и изкуствата; вероизповеданията; транспорта и съобщенията; спорта и социалния туризъм; образованието и науката; здравеопазването; предоставянето на социални услуги в общността. Допустими могат да бъдат и проекто-предложения за извършване на СМР/СРР на прилежащите външни пространства на посочените сгради, но единствено в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. По мерки М01 и М02 могат да се финансират и СМР/СРР на сгради със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите няма да се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по Проект „Красива България”.

Подробна информация за кандидатстването се съдържа в обявата за кампанията

Created by: noavis