Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Управляващият орган на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Моля, обърнете внимание, че съгласно измененото ръководство и въпреки изиксванията в ЗУСЕСИФ и ПМС 160, бенефициенти на проекти с размер на финансовата помощ под 50% от общо допустимите разходи, ще трябва да организират избор на доставчици през ИСУН, посредством набиране на ценови оферти или тръжна процедура с открит избор!!!

Created by: noavis