Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Правителството прие Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България

Министерският съвет прие днес окончателно проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС). ИСИС е основа за изпълнение на тематично предварително условия 1. 1.1. по Приложение XI към регламент (ЕС) №1303/2013 Г. и с приемане на стратегията най-сетне се дава възможност страната да стартира мерките предвидени в оперативните програми насочени към иновации. Такива са ос 1 на ОП Иновации и конкурентоспособност и ОП Наука и образовнаие з аинтелигентен растеж.

С решението се въвеждат изменения към стратегията, които предвиждат по-голямо фокусиране на тематичните области и въвеждане на допълнителна регионална приоритизация (в т.ч. и на научно-изследователската инфраструктура).

Стратегията предвижда до 2020 г. България да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС в посока на принос към цялостната политика за развитие, особено в сферите на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. Стратегическа цел е до 2020 г. България да премине от групата на „плахите иноватори“ в групата на „умерените иноватори“. Изпълнението й се свързва с провеждането на ефективна политика за растеж на базата на конкурентните предимства на индустрията и научните изследвания.

Решението за окончателно приемане на проекта отразява усилията на правителството в последната година да се изпълнят дейностите, предвидени в одобрения от Европейската комисия План за действие. След приемане на ИСИС очакваме старт на дългоочакваната процедура за Подкрепа на иновациите в предприятията по ОП Иновации и конкурентоспособност.


Created by: noavis