Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Приета е нова програма Interreg на стойност 129 млн. евро

Европейската комисия прие днес трансгранична програма за Гърция и България, която ще допринесе за създаване на нови работни места и растеж чрез насърчаване на предприемаческата дейност и подобряване на капацитета на малките и средните предприятия за разширяване на тяхната дейност отвъд местните пазари. Програмата е на стойност 129 млн. евро, с финансиране от Европейския съюз в размер на повече от 110 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие.  Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Програмата, която Европейската комисия прие днес, ще помогне на 11-те гранични региона в България и Гърция да работят заедно и да решават общи проблеми, като например справяне с безработицата и подобряване на социалните услуги за уязвимите общности. Новата програма е съсредоточена върху постигането на резултати и ще доведе до реални и видими промени, например по-добра транспортна инфраструктура, по-добро водоснабдяване и възможности за нови работни места."  Програмата ще акцентира върху следните четири приоритета: конкурентоспособност и новаторство в трансграничния район, устойчивост и приспособимост към климата в трансграничния район, по-добра свързаност на трансграничния район, социално приобщаване в трансграничния район.  Програмата, която обхваща 11 гръцки и български региона, ще подобри също трансграничното сътрудничество за по-добра защита на местното население от рискове от наводнения. Тя ще развива и насърчава културното и природното наследство на трансграничния район. Освен това инвестициите по програмата Interreg ще подобрят управлението на водните ресурси и трансграничната свързаност. Това означава съкращаване на времето за пътуване, както и подобряване на безопасността на движението. Накрая, програмата има за цел да разшири социалното предприемачество в граничния район, което би довело до увеличаване на заетостта в социални предприятия и до повече социални услуги за уязвимите общности.  Някои очаквани резултати:  подобряване на предприемаческия климат, по-добър достъп до ключови пазари и повече клиенти за МСП, повишаване на устойчивостта при трансгранични природни бедствия (наводнения), увеличаване на туристическия поток в граничната област, намаляване на времето за пътуване и подобряване на безопасността на движението. За повече информация: Резюме на оперативната програма, финансирана от фондовете на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm#1 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm http://www.greece-bulgaria.eu/  

Created by: noavis