Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на  информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020. В рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. 

Кампанията стартира на 19-ти май в Пловдив, и ще продължи в градовете Велико Търново – 22-ри май, София – 26-ти май, Бургас – 29-ти май и Варна – 30-ти май.

Подробна информация за събитията по места можете да откриете в приложения по-долу файл, както и в КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА.


Created by: noavis