Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Информационни дни по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Във връзка с обявяването на 2 процедури  „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество” и „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване (УК).

Кампаниите стартират на 30.01.2017 г. в гр. Пловдив и продължава в градовете София, Бургас, Варна и Велико Търново.

График на събитията можете да намерите тук.

Created by: noavis