Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2016 г.

Публикуван е Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2016 г. 
Не е предвиден прием на заявления по  Мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", както и по горските мерки.

Очаква се още от януари да започне прием по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР).

От март е предвидено да стартират мерките Агроекология и климат, Биологично земеделие и Хуманно отношение към животните.

През април ще се приемат заявления по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства (ТПП). Земеделските стопани, които имат интерес към Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, ще могат да кандидатстват през юни.

Кандидатите по подмярка 4.1 ще подават заявления през юли месец, а през септември и октомври ще има прием по Мярка 9 за Учредяване на групи и организации на производителите.

По подмярка 4.2 заявления ще се приемат в края на годината.

За повече информация тук .

 

Created by: noavis