Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Публикувана е годишна програма за 2016-2017г. на Програма Хоризонт 2020

Европейската комисия ще инвестира почти 16 милиарда € в научните изследвания и иновациите в следващите две години по Хоризонт 2020, програмата за финансиране на научни изследвания и иновации на ЕС, съгласно нова работна програма за 2016-17г. приета на 13 октомври. Работната програма е вече на разположение на портала за участие.

Научните изследвания и иновациите са двигателите на прогреса в Европа и жизнено важни за преодоляването съвременни предизвикателства като имиграцията, изменението на климата, чиста енергия и здраве.

В съответствие със стратегическите приоритети, Хоризонт 2020 ще бъде отворена за иновации, отворена за науката, отворена към света. Новата работна програма 2016-17 предлага възможности за финансиране чрез набор от покани за предложения, обществени поръчки и други дейности, като Награди Хоризонт 2020, като обхваща близо 600 теми. Структура на програмата е отражение на цялостната гъвкавост на Хоризонт 2020, която се фокусира върху дългосрочните приоритети и най-неотложните предизвикателства пред обществото на ЕС като същевременно позволява да се даде бърз отговор възникващите проблеми.

Програмата ще подкрепя редица междусекторни инициативи: модернизацията на европейската преработвателна промишленост (1 милиард €); технологии и стандарти за автоматичното управление (над 100 милиона €); Интернет на нещата (139 милиона евро) за справяне с цифровизация на промишлеността в ЕС; Industry 2020 в кръгова икономика (670 милиона €), за да се развиват силни и устойчиви икономики; и Интелигентни и устойчиви градове (232 милиона евро), за да се интегрират по-добре за околната среда, транспорта, енергетиката и цифровите мрежи в градска среда на ЕС.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-intro_en.pdf

Created by: noavis