Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Община Габрово финализира проект за обучения на служителите

На 11 август 2015 г., от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово се състоя заключителна пресконференция по повод приключване на проект „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“

В рамките на една година бяха проведени поредица обучения за подобряване професионалната компетентност на служителите, както и за повишаване ефективността на работа. Освен служители на Община Габрово и ръководния състав, проектът обхвана кметове на кметства и кметски наместници.

За изпълнител на обученията по ключови компетенции за втора поредна година беше избран ИЮ Консулт ООД. В модулите за развиване на ключови компетентности се включиха 90 лица по темите „Високоефективните хора“, „Скоростта на доверието“ и „Социалната интелигентност в човешките взаимоотношения“. И за трите обучения ИЮ Консулт получи максимална оценка з акачество на изпълнение и удовлетвореност от страна на участниците.

В рамките на проекта се проведоха общо 41 курса за професионално развитие в учебната база на Института по публична администрация по теми от 11 модула. 27 служители участваха в специализирани обучения в областта на земеделието, инвеститорския контрол, инвентаризация на парниковите газове, работа с родители на деца в риск. Като част от дейностите се проведе обучение по информационна сигурност и курс по френски език за начинаещи.

Проектът се финансира по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”. Общата й стойност е 196 900,00 лева.

Created by: noavis