Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Прием на проекти за „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“


След дълго забавяне стартира прием на проекти по процедурата за 'Обучение на заети лица', финансирана от ОП Развитие на човешките ресурси.
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.

Настоящата процедура е обособена в два компонента в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ. Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за допустимите дейности и разходи, описани в условията за кандидатстване както следва:

• Компонент I – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 в режим на подпомагане 'помощи за обучение'
• Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. помощ в режим de minimis.

Кандидатите по настоящата процедура е допустимо да подадат проектно предложение само по един компонент. В зависимост от избрания компонент следва да спазват посочените изисквания в Условията за кандидатстване по съответния компонент.

Краен срок за представяне на предложенията: 30.06.2017 г. – 17,30 ч.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.esf.bg .

Обобщени условия за финансиране може да намерите тук, а за разяснения или консултации по проект потърсете наш консултант на 02 439 8000 или office@euconsult.bg 

Created by: noavis