Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016г.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 год.“
Финансирането е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и допринася за нейните цели чрез:

– повишаване квалификацията на научните кадри;
– разпространение на резултатите от изследователската дейност;
– поощряване проекти с участието на млади учени.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:
1) Биологически науки;
2) Математически науки и информатика;
3) Медицински науки;
4) Науки за земята;
5) Обществени науки;
6) Селскостопански науки;
7) Технически науки;
8) Физически науки;
9) Химически науки;
10) Хуманитарни науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания –2016 г. е 18 000 000 лв., от които от 9 000 000 лв. (50 % от общия размер) за първия етап на проектите.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:
1) Минималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв..
2) Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв.
3) Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: не по-дълъг от 36 месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.
Няма да се финансират проекти, чиято продължителност е по-малка от 18 месеца.

Проектните предложения се представят до 17 часа на 05.09.2016 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания", гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, на хартиен и електронен носител, както следва:
¬ на хартиен носител в един екземпляр на български и на английски език с оригинални подписи и печати;
¬ в електронен формат на български и на английски език като документите, съдържащи подписи, са сканирани.

Пълните условия за финансиране тук.

Created by: noavis