Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Първи проект за ИЮ Консулт като бенефициент

ИЮ Консулт получи писмо за одобрение на проектното си предложение по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" , финансирана от ОПРЧР 2014-2020 с финасниране от ОПРЧР 2014-2020г.

Това е първият проект с грантово финансиране, който ще изпълнява ИЮ Консулт като бенефициент!

Заедно с нашия проект, одобрение е получил и проектът на наши клиенти от община Рила.

Нямаме търпение да споделяме интересни новини за прогреса и резултатите!

Created by: noavis