Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

 

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 млн. евро (97 791 500 лв). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 500 000 лева, а максималният размер е 2 500 000 лева.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 28.11.2016 (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg
Пакетът документи може да намерите на:
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1098

Created by: noavis