Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новото в условията за финансиране по процедурата за Енергийна ефективност в големи предприятия по ОПИК 2014-2020

Дългоочакваната схема за финансиране на бизнеса за Енергийна ефективност в големи предприятия по ОПИК 2014-2020г. вече е на финален етап на подготовка и предстои да бъде обявен прием на проекти до края на декември 2016г. Тя ще бъде с общ бюджет 50 млн. евро и при минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект 500 000 лв. и максимален - 2.5 млн. лв.

Преминалите 2 процедури за инвестиции в зелена индустрия в големи предприятия в предишния програмен период се ползваха с много голям интерес и това не е случайно, тъй като българските предприятия са на първо място по енергоемко производство на единица продукция в Европейския съюз. И сега се очаква засилен интерес към процедурата, но кандидатите следва да вземат под внимание промените в условията за финансиране в новия програмен период. Следва да се има предвид и че следваща такава процедура за големи предприятия не се очаква до края на този програмен период.

Как се кандидатства

В настоящия програмен период проекти се подават само по електронен път в системата ИСУН с квалифициран електронен подпис.

Кой може да получи финансиране

Допустими за финансиране са големи предприятия с поне 3 приключени финансови години.

Най-съществената разлика в сравнение с предишни процедури е, че за разлика от предходния програмен период сега за подпомагане ще са допустими само предприятия, които извършват своята основна или допълнителна дейност в някой от секторите на добивна промишленост, преработка, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, ВиК, управление на отпадъци и възстановяване,  строителство. Кандидатите по настоящата процедура ще могат да заявят за подкрепа дейности, които се изпълняват в рамките на основната или на допълнителната си икономическа дейност, но не може да бъде заявена подкрепа за дейности в повече от един код на икономическа дейност. Както и до сега, дейности в областта на първично производство и преработка на селскостопански и горски продукти или аквакултури, няма да се подпомагат.

Два срока за кандидатстване, но не съвсем

Заради очаквания голям интерес по процедурата, а и защото подготовката на подобен проект в голямо предприятие е времеемък процес, този път се предоставя възможност да се кандидатства в два крайни срока. Но, ако средствата бъдат изразходвани в рамките на първия краен срок, проектите подадени за втория краен срок няма да бъдат разглеждани, затова е препоръчително да се подаде проект още в рамките на първия краен срок.

За какво може да се кандидатства

Задължително, за да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, като разходите за извършване на одит не са допустими за финансиране. Обследването за енергийна ефективност следва да съдържа единствено мерки, свързани с дейността за която се кандидатства, като по отношение на тази дейност трябва да е налице информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период. Кандидатите могат да заявят подкрепа за повече от една промишлена система, но не и за такива в различни кодове по КИД 2008.

По процедурата са предвидени проекти, които включват дейности по два елемента, като единият от тях е задължителен - Елемент А, насочен към дейности за инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност свързани с производствено оборудване. Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, но включването само на дейности по Елемент Б е недопустимо.

ЕЛЕМЕНТ А

За разлика от предишни подобни процедури сега по Елемент А кандидатите могат да изберат ЕДИН от два приложими режими на държавна помощ съобразно спецификата на проекта и предвижданите допустими дейности.

Дейности по този елемент са задължителни и могат да включват инвестиции за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 t) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност или разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност.

 

Режим регионална инвестиционна помощ

При избран режим регионална инвестиционна помощ могат да се финансират само дейности, пряко свързани с разширяване на капацитета на дадено предприятие или с основна промяна на целия производствен процес.

В този режим на подпомагане не могат да кандидатстват предприятия от стоманодобива, въгледобива, корабостроенето, производството на синтетични влакна, транспорта и свързаната с него инфраструктура, производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури.

Тук, не могат да получат финансиране и предприятия в затруднение, като е важно да се отбележи, че за разлика от предходния програмен период, това изискване се прилага и на равнище група – както за предприятието-кандидат, така и за предприятията, с които то формира група предприятия.

 

Съществена разлика в новите изисквания е и намаления интензитет на подпомагане за инвестиции в Югозападния регион в този режим на подпомагане. 25% е процента на подпомагане за инвестиции в Югозападен район и 50% за инвестиции във всички останали части на страната.

Режим на инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност.


Компаниите от Югозападния регион могат да изберат режим "Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност", където могат да получат до 45% финансиране без значение от мястото на извършване на инвестицията.

При избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ допустимите разходи включват допълнителните инвестиционни разходи, необходими за постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност.

Когато разходите за инвестиции в енергийна ефективност могат да бъдат разграничени в общите инвестиционни разходи като отделна инвестиция, тези разходи, свързани с енергийната ефективност, представляват допустимите разходи. Разходите за инвестиции в енергийна ефективност ще се считат за разграничими в случаите, когато в рамките на съответния актив е налице отделен компонент, елемент, съставна част или друга физически разграничима единица, която е пряко свързана с повишаване на енергийната ефективност.

Във всички останали случаи (когато разходите за енергийна ефективност са неразграничими) разходите за инвестиции в енергийна ефективност се установяват чрез сравнение с подобна инвестиция с по-малка енергийна ефективност, която е щяло да бъде осъществена без помощта. Разликата между разходите за двете инвестиции представлява разходите, свързани с енергийна ефективност и съставлява допустимите разходи. Под подобна (идентична) инвестиция се има предвид технически сравнима инвестиция, но с по-ниски показатели за енергийна ефективност (т.е. инвестиция с еднакъв производствен капацитет и технически характеристики с изключение на онези, които са пряко свързани с постигането на по-високо равнище на енергийна ефективност).

На практика горните изисквания правят обосноваването на разходи за СМР и ДНА трудно и в двата режима на държавна помощ, ако в процеса на обществено обсъждане не се направят някакви промени в ограниченията.

ЕЛЕМЕНТ Б

Елемент Б не е задължителен и дейностите по него ще се финансират единствено при условията и праговете за минимална помощ. По този елемент ще се финансират:

- дейности за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

- дейности за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

- извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите и препоръчани в обследването за енергийна ефективност. Разходите за СМР са допустими само за производствени сгради и няма да се подкрепят инвестиции в административни сгради.

- инвестиции във ВЕИ за собствени цели, като придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на енергия от ВИ за собствено потребление, може е до 50% от разходите по проекта.

- въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, като същата следва да обхваща минимум 60% от енергопотреблението на обекта,

- инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;

- закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта;

-разходи за публичност и визуализация и одит за одит на проектите над 750 000 евро.

Разходите по този елемент могат да са само в режим на минимална помощ при интензитет на подпомагане до 50% и не следва да надвишават 40% от общо допустимите разходи по проекта.

Съществена промяна за големите предприятия в новия програмен период е определянето на лимита за минимална помощ (de minimis) общо за всички предприятия в групата. Така максималният размер на помощта по елемент Б, за който се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни финансови години. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от: предприятието кандидат; свързаните с него предприятия по смисъла на ЗМСП чрез юридическо лице, всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от свързаните предприятията, предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне.


Кой ще има предимство при оценката

Най-висока тежест в оценката на проектите има процентът енергийни спестявания, до които ще доведе изпълнението на инвестицията. Оценката насърчава инвестиции в системи за енергиен мениджмънт и оползотворяване на остатъчната топлина, както и проекти с по-кратък срок на откупуване на инвестицията. Класирането ще приоритизира проекти, които се изпълняват в сектори с висока енергийна интензивност като химическа промишленост, производство на стомана, производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали; производство на хартия и такива, които включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини. Бонус в оценката ще получат и проектите, изпълнявани около  и в териториите от мрежата Натура 2000.

Created by: noavis