Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за заетостта за финансово насъчаване на работодатели, които наемат на работа от борсата трайно безработни, необразовани лица, млади хора до 24-годишна възраст или възрастни над 50-годишна възръст, препоръчани от поделенията на Агенцията по заетостта. Предприемачите ще получават пари от агенцията за времето, през което наетите от тях лица са работили за тях, но за срок не по-малко от 3 месеца и максимум до 1 година, съобщава iNews.

Законът регламентира нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение, гласят мотивите към проекта.

Фирмите ще получават заплащане от Агенцията по заетостта и за наемане на ученици на практика от специализираните средни училища, които прилагат схемите за дуално обучение - учене и стаж, както и за безработни лица без квалификация, които заедно с работата посещават и курсове за квалификация.

Въвежда се възможност за аутсорсване на услуги за безработните лица, регистрирани да предоставят посреднически услуги. Те ще могат да кандидатстват за предоставяне на суми за всяко безработно лице с увреждания или за лицe от други групи в неравностойно положение на пазара на труда.

В същото време се отменят доказали се неефективни мерки за заетост и обучение, като еднократно изплащане на суми за транспортни разходи и за преместване на покъщнината на безработни, наети за минимум 6 месеца извън границите на мястото по адресна регистрация.

Третата група стимули за трудова заетост на безработни пък обединяват и допълват съществуващи вече мерки. Мерките за наемане на безработни младежи до 29-годишна възраст със средно или висше образование и без трудов стаж се обединяват в обща мярка, като се въвежда "първа работа по специалността" и се удължава периодът за субсидиране за не повече от 18 месеца.

Обединяват се и мерките за наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военните инвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за които на работодателя ще се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.

Обединяват се и мерките за субсидиране на работодател, наел безработни самотни родители или осиновители с деца до 5-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за работа на пълно или непълно работно време за период не повече от 12 месеца.

Целевата група на възрастните безработни се променя от "над 50 г." на "над 55 г.”. Целта е по-ефективно насочване на финансовия ресурс към групата на безработните лица в предпенсионна възраст, която е сред най-уязвимите на пазара на труда, се посочва в становището към закона.

www.projectmedia.bg 

Created by: noavis