Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., публикува за публично обсъждане ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА".

В срок до 17.30 ч. на 26.08.2015 г. може да изпращате Вашите предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg 

След изтичане на посочения срок, постъпилите предложения и становища няма да се разглеждат!

Управляващият орган на ОПНОИР обръща внимание, че Вашите бележки, трябва да са свързани само с посочения проект на Насоки за кандидатстване. По преценка на Управляващия орган те могат да бъдат отразени в окончателния вариант на насоките.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от допълнително разясняване на текстове, е възможно да се отправят след официалното публикуване на обявата за откриване на процедурата, заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.

Указанията на Управляващия орган за попълване на електронен формуляр за кандидатстване ще се публикуват едновременно с окончателния вариант на Насоките за кандидатстване. 

Created by: noavis