Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Проект “Екологично възпитание на децата- фактор за устойчиво развитие”

ИЮ Консулт ООД изпълнява проект: “Екологично възпитание на децата- фактор за устойчиво развитие”, по договор № BG05M9OP001-2.010-0544-С01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е 99 633.24 лева, от които 84 688.25 лева европейско и 14 944.99 лева национално съфинансиране.

 

Общата цел на проекта е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на 6 лица в неравностойно положение на пазара на труда /безработни младежи до 29-годишна възраст и безработни лица над 54-годишна възраст/, посредством включването им в субсидирана заетост и осигуряване на последваща устойчива заетост в ново социално предприятие.

 

Основните дейности по проекта са:

-        Набиране на представители на целевата група.

-        Обучение на избраните представители и наемането им в новото социално предприятие към ИЮ Консулт ООД за период от 12 месеца.

-        Доставка на необходимото оборудване за функциониране на Детска екологична занималня.

-        Осигуряване на Екип на социалното предприятие от страна на ИЮ Консулт ООД.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

-        Проведена процедура по подбор на 6 представителите на целевата група (4 безработни младежи до 29-годишна възраст и 2 бр. безработни лица над 54-годишна възраст);

-        Извършено обучение на целевата група в рамките на 30 учебни часа за развитие на умения за общуване и работа с деца /2-10 години/ в областта на екологичното възпитание.

-        Консултиране и менторска подкрепа на лицата от целевата група в социалното предприятие – текущо в рамките на изпълнение на проекта.

-        Подписани трудови договори с 4-ма безработни младежи до 29-годишна възраст и 2 безработни лица над 54-годишна възраст, и осигурена заетост за период от 12 месеца.

 

Срокът на изпълнение на проекта е 17 месеца - от 01.07.2018 до 01.12.2019 г.

Created by: noavis