Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

УО на ОП РЧР 2014-2020 предлага за обсъждане ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Днес, 12.12.2015 г., на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване в срок до 17.30 ч. на 27.12.2015 г. (включително) на електронна поща:

pbfp1@mlsp.government.bg

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!

Created by: noavis