Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „Добри и безопасни условия на труд"

След почти едногодишна оценка на проектите Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-35/18.04.2017 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.

От общо подадени 2520 проектни педложения, одобрени за финансиране са 401 проекта за обща сума на подпомагане в размер на 79 866 337,57 лв.

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите от оценката в 3-дневен срок от издаване на Решението по електронна поща на адреса, чрез който са се регистрирали в ИСУН 2020. Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, следва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент в срок от 10 дни от уведомяването.

Нови 18 проектни предложения, подготвени от екипа на ИЮ Консулт са одобрени за финансиране. Пожелаваме успешно и безпроблемно изпълнение и постигане на заложения ефект за служителите  предприятието от проектните дейности.

Created by: noavis