Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Започна набирането на проекти за финансиране по „Красива България“ за 2017 г.


Стартира кампания за набиране на проекти, които ще се финансират през 2017 г. по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. През следващата година по инициативата ще се подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип

Допустимите кандидати по трите мерки са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи. Документи могат да се подават от днес (6 декември) до 2 февруари 2017 г. Кандидатите трябва да са собственици на оферираните обекти или с делегирани права да ги стопанисват и управляват.


По мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места" ще се финансират предложения за строително-монтажни и строително-ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ. По мярка М01 могат да се финансират и СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

По мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура" допустимите проекто-предложения са строително монтажни СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в сферата на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приюти и обществени трапезарии).

По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по проект „Красива България. По мярка М02 могат да се финансират и СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

                
По мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" ще се финансират СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище). По мярката не се финансират СМР/СРР в обекти, които са със статут на недвижима културна ценност. По мярка М02-01 могат да се финансират СМР/СРР в прилежащите външни пространства на сградите за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

По мерки М01 и М02 максималната обща стойност на бюджета за един обект е 300 000 лв. с ДДС, а минималната – 50 000 лв. с ДДС. Финансирането, което се отпуска по проект "Красива България" е до 100 000 лв. с ДДС. Съфинансирането от кандидата трябва да е най-малко 50% от общата стойност на бюджета на проекта.

По мярка М02-01 ще се подкрепят оферти с бюджет от 50 000 до 300 000 лв. с ДДС. По линия на "Красива България" ще се отпускат най-много 150 000 лв. Кандидатът трябва да осигури най-малко 30% от общата стойност на бюджета.


Подробна информация относно допустимите кандидати, финансовата рамка на проектните предложения и условията за кандидатстване по обявените три мерки може да намерите на интернет-страница на проект „Красива България“: www.beautifulbulgaria.com.

По време на кампанията през 2016 г. по програмата бяха ремонтирани и реновирани 67 публични сгради. Общата стойност на проектите е близо 10 млн. лв. От тях 5,4 млн. лв. са по „Красива България“, а останалата част - съфинансиране от бенефициентите.

За повече информация тук.
Created by: noavis