Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

От БАКЕП настояваме за промени в графика за прием по Програмата за селските райони

Промени в графика за прием по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 предлага Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП).

В писмо до агроминистерството организацията настоява през 2016 г. да бъде отворен прием за подмярка 6.4 - "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", какъвто не е планиран към момента.

Според нас това е най-важната мярка за развитие на микробизнеса в селските райони и за диверсифициране на дейностите на земеделските производители. Това вече е трета нулева година за инвестиционни проекти за неземеделски дейности в малките градове и села, от които се очаква да подпомогнат местната икономика и да създават работни места, отчита асоциацията.

Неправилно е планирано през юли отварянето на  на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, защото проектите за трайните насаждения, които се садят пролетно време, няма да могат да започнат през 2016 и ще трябва да чакат до 2017 г. БАКЕП настоява приемът да е не по-късно от края на март 2016 г.

Според асоциацията трябва да се разгледа възможността за скоростно отваряне и на мерките:
6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани";
6.2. "Стартова помощ за неземеделски дейности";
8.6. "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката на горски продукти";
7.5. "Инвестиции в туристическа инфраструктура".

През 2018 г., когато се отчита изпълнението на междинните цели, ако по ПРСР 2014 - 2020 г. няма направени разплащания за над 700 млн. евро, програмата ще загуби заложения резерв. А той представлява 6% от бюджетите на всеки приоритет от програмата, или общо над 140 млн. евро. Затова е необходимо да се пуснат колкото се може по-рано приеми със значителен бюджет за инвестиционни проекти, които има шанс да се осъществят и платят до края на 2018 г., препоръчва организацията.

В друго писмо до земеделското министерство организацията коментира обнародваната Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР.

Приемът на проекти ще бъде в периода от 30 ноември 2015 г. до 18 декември 2015 г. БАКЕП твърди, че в документа има 20 спорни, неясни и противоречиви текста и настоява за изясняване на техния действителен смисъл и съдържание.

 

Created by: noavis