Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува проект на Насоки и документи за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ.

Своите предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване по схема „Активно включване“можете да изпратите на електронна поща аctivе_inclusion@mlsp.government.bg.  Крайният срок е 17:30 часа на 05.08.2016 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани и на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Проекта на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк: http://esf.bg/procedures/proekt-na-usloviya-za-kandidatstvane-po-protsedura-aktivno-vklyuchvane/

Created by: noavis