Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г.
СРОК ЗА КОМЕНТАРИ 17.09.2017 Г.
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2927

 

Created by: noavis