Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Първи проект за ИЮ Консулт като бенефициент

21.08.2017

Министерският съвет утвърди Плана за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот

18.08.2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г.

18.08.2017

Стартира отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество”

10.08.2017

Прием на проекти по една от прекратените процедури по ОП Развитие на човешките ресурси

31.07.2017

От днес се приемат проекти по Столична програма „Култура” за 2018 г.

17.07.2017

Страница 4 / 61
Created by: noavis