ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Кандидатите по мярка 4.1. Инвестиции в земеделските стопанства  представят обосновка в бизнес плана за необходимостта от закупуване на предвидената в заявлението за подпомагане земеделска техника, като посочват видовете обработки, за които ще се позлва,  работните параметри на машините и земеделските площи, които ще се обработват . Земеделската техника следва да е в пряка зависимост от вида на отглежданите култури. Оценката се извършва съобразно количеството и мощността на заявената техника спрямо размера на земеделските площи, които ще се обработват.

За улеснение кандидатите могат да позлват следния Калкулатор за земеделска техника

Created by: noavis