Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Програма за трансгранично сътрудничество „България-Гърция“ 2014-2020

Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2014-2020
Програмната територия включва регионите от ниво 3 по NUTS разположени на границата между двете партниращи държави: (областите) Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на Република България и регионите от ниво 3 по NUTS: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца за територията на Румъния.
Програмата за ТГС Румъния-България 2014-2020 ще функционира чрез пет приоритетни оси в подкрепа за посочените по-горе тематични цели и приоритетна ос „Техническа помощ“. 
Дефинирани са общо седем специфични цели по петте основни приоритета и една специфична цел за приоритетна ос „Техническата помощ“:
Приоритетна ос 1: Добре свързан регион
Специфична цел 1.1: Подкрепа за планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната мрежа.
Специфична цел 1.2: Повишаване на нивото на координация по отношение на транспортната безопасност.
Приоритетна ос 2: Зелен регион
Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.
Специфична цел 2.2: Засилване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион.
Приоритетна ос 3: Безопасен регион
Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.
Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион
Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.
Приоритетна ос 5: Ефикасен регион
Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.
Приоритетна ос 6: Техническа помощ.
Специфична цел 6.1: Ефективно и ефикасно изпълнение на програмата.
За да постигне определените цели, програмата ще финансира три типа дейности: меки мерки, инвестиционни дейности и интегрирани дейности, обособени към всяка една от специфичните цели.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са широкоспектърни от национални, регионални и местни власти до публични организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие.
За повече информация: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=programming_period_2014_2020 
Целевите групи и основните типове бенефициенти са от национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации. 
Общият бюджет на Програмата е 129 695 569 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 241 234 евро. 
Географският обхват на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 е идентичен с настоящата програма ETC. Той обхваща територия от 40,202 кв. км и има население от 2,7 милиона жители. Трансграничният регион обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони), както и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области).
  • Приоритетна ос 1 - “Конкурентен и иновативен трансграничен регион”
  • Приоритетна ос 2 - “Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион
  • Приоритетна ос 3 - “Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност”
  • Приоритетна ос 4 - “ Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване ”
  • Приоритетна ос 5 - “Техническа помощ”
За повече информация: http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-bulgaria/735-greece-bulgaria-3rd-phase-of-the-public-consultation-for-the-preparation-of-the-etc-programme-greece-bulgaria-2014-2020.html
Created by: noavis