Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2014-2020
Програмната територия включва регионите от ниво 3 по NUTS разположени на границата между двете партниращи държави: (областите) Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на Република България и регионите от ниво 3 по NUTS: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца за територията на Румъния.
Програмата за ТГС Румъния-България 2014-2020 ще функционира чрез пет приоритетни оси в подкрепа за посочените по-горе тематични цели и приоритетна ос „Техническа помощ“. 
Дефинирани са общо седем специфични цели по петте основни приоритета и една специфична цел за приоритетна ос „Техническата помощ“:
Приоритетна ос 1: Добре свързан регион
Специфична цел 1.1: Подкрепа за планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната мрежа.
Специфична цел 1.2: Повишаване на нивото на координация по отношение на транспортната безопасност.
Приоритетна ос 2: Зелен регион
Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.
Специфична цел 2.2: Засилване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион.
Приоритетна ос 3: Безопасен регион
Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.
Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион
Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.
Приоритетна ос 5: Ефикасен регион
Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.
Приоритетна ос 6: Техническа помощ.
Специфична цел 6.1: Ефективно и ефикасно изпълнение на програмата.
За да постигне определените цели, програмата ще финансира три типа дейности: меки мерки, инвестиционни дейности и интегрирани дейности, обособени към всяка една от специфичните цели.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са широкоспектърни от национални, регионални и местни власти до публични организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие.
За повече информация: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=programming_period_2014_2020 
Географският обхват на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. включва участието на три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Македония. 
Програма „Балкани – Средиземно море“ ще функционира чрез две приоритетни оси през програмния период 2014-2020: Предприемачество и иновации и Околна среда. Изпълнението ? ще се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 28 330 108,00 евро и с 5 126 138,00 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ.   
Програмата позволява на публичните органи и организации с нестопанска цел да осъществяват дейности за подобряване и насърчаване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики, в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
За повече информация: http://www.interreg.gr/en/
 
Created by: noavis