Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Основната цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е да допринесе за постигането на динамично и конкурентоспособно развитие на икономиката основано на иновациите. Основен фактор за това е, че не само в България, но и в световен мащаб иновациите са движеща сила за подобряване на икономическото състояние на една страна. Научните изследвания и иновациите гарантират постигането на интелигентен растеж, поддържането на високи равнища на заетост и доходи, спазването на строги социални и екологични стандарти.

Приоритетните оси през този програмен период са:

Примерни допустими дейности:

Бенефициенти

За повече информация: http://www.opcompetitiveness.bg

Created by: noavis