Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 е единствената оперативна програма, която няма аналог във вече миналия програмен период. Програмата цели увеличаване на върховите научни постижения, включително обучението и задържането на нови поколения висококвалифицирани специалисти в страната, като се отваря за сътрудничеството между промишлеността и науката и облекчава системата за кариерно развитие.

Достигането на по-конкурентна икономика чрез интелигентен растеж е предвидено чрез четири приоритетни оси:

Примерни допустими дейности:

Бенефициенти:

За повече информация: http://sf.mon.bg

Created by: noavis