Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Мисията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е активно да доразвие напредъкът достигнат през предишния програмен период. Основните цели, който са поставени пред програмата са по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики. 
През текущия програмен период заложените приоритетни оси  са:
Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Приоритетна ос 3: Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването
Приоритетна ос 4: Транснационално сътрудничество
Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“
Примерни допустими дейности:
Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
Психологическо подпомагане;
Предоставяне на мотивационно обучение;
Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
Осигуряване на чиракуване и стажуване;
Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от  групите в неравностойно положение на пазара на труда.
Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.
Популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост;
Бенефициенти:
Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; браншови организации; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за кариерно развитие; неправителствени организации. 
За повече информация: http://ophrd.government.bg/ 
Мисията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е активно да доразвие напредъкът достигнат през предишния програмен период. Основните цели, който са поставени пред програмата са по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики. 
През текущия програмен период заложените приоритетни оси  са:
 • Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
 • Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
 • Приоритетна ос 3: Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването
 • Приоритетна ос 4: Транснационално сътрудничество
 • Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“
Примерни допустими дейности:
 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
 • Психологическо подпомагане;
 • Предоставяне на мотивационно обучение;
 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 • Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
 • Осигуряване на чиракуване и стажуване;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от  групите в неравностойно положение на пазара на труда.
 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.
 • Популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
 • Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост.
Бенефициенти:
 • Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; браншови организации; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за кариерно развитие; неправителствени организации. 
За повече информация: http://ophrd.government.bg/ 
Created by: noavis