Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ОП „Околна среда”

Мисията на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 цели изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие и възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични технологии и производствени методи.

Приоритетните оси на програмата за новия програмен период са:

Примерни допустими дейности:

Бенефициенти:

За повече информация: http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1 

 

 

 

 

Created by: noavis